Tư vấn quy trình vận hành doanh nghiệp F&B

Là dịch vụ tư vấn xây dựng Quy trình Front of House, Back of House, Quy trình Back Office. Giúp các doanh nghiệp F&B chuẩn hoá quy trình, nền tảng phát triển chuỗi F&B và franchise mô hình F&B.

XÂY DỰNG BỘ MÁY VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP F&B

Xây dựng đồ cấu trúc doanh nghiệp
 • Chiến lược xây dựng và phát triển doanh nghiệp 1-3 năm
 • Kế hoạch đầu tư và phát triển nguồn nhân lực
 • Sơ đồ tổ chức, chức năng bộ máy vận hành
Định biên nguồn lực BOH – FOH
 • Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực
 • Định biên BOH
 • Định biên FOH
 • Xây dựng mô tả công việc
Xây dựng quy trình – quy chế – chính sách
 • Quy trình tương tác
 • Quy chế – chính sách doanh nghiệp
 • Bộ khung lương tiêu chuẩn
 • Văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng hệ thống BSC – KPIs
 • Phân tích mục tiêu doanh nghiệp
 • Hệ thông KPIs
 • Hệ thống BSC
 • Hệ thống triển khai và đánh giá

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP F&B

Xây dựng quy trình vận hành Front Of House, Back Of House

Phỏng vấn nội bộ doanh nghiệp (BOD, manager, nhân viên) để cấu trúc lại quy trình vận hành

Xây dựng Quy trình Vận hành FOH

Xây dựng Quy trình Vận hành BOH

Xây dựng quy trình vận hành doanh nghiệp – Back Office

Xây dựng Quy trình Vận hành Doanh nghiệp – Back Office (Marketing, Thu mua, Kế toán,…)

Dựng các mẫu Dashboard, Report tương ứng với từng quy trình

Xây dựng cấu trúc dữ liệu cần thiết để cho ra Dashboard Report

Đào tạo nhân sự về quy trình và hệ thống vận hành

Đào tạo nhân sự về quy trình, hệ thống vận hành

Đồng hành cùng Doanh nghiệp trong việc tối ưu vận hành hệ thống.

Liên hệ

Văn phòng

23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Email

[email protected]

Hotline

+84 56 566 7686


Scroll to Top