TƯ VẤN QUẢN TRỊ

consulting

Management Consulting – Tư vấn Quản trị (MC) là dịch vụ giúp tư vấn và định hướng cho các doanh nghiệp cải thiện năng suất, xử lý những vấn đề liên quan đến hiệu suất vận hành. Mục đích của tư vấn quản trị là giúp các nhà quản trị cấp cao của khách hàng hiểu và đối mặt với các thách thức về mặt chiến lược khi điều hành công ty hay tổ chức.

MC bao gồm nhiều mảng như Tư vấn Chiến lược (Strategy Consulting), Tư vấn Vận Hành (Operations Consulting), Tư vấn Chiến lược Nhân sự (HR Consulting).

1. Tư vấn Chiến lược (Strategy Consulting): đây là mảng lớn nhất và cũng là mảng chiếm vai trò quan trọng nhất trong Tư vấn Quản trị.
Tư vấn Chiến lược là hoạt động nghiên cứu, phân tích số liệu nhằm đưa ra các chiến lược để phát triển và cải tổ doanh nghiệp. Bao gồm các mảng như: Tư vấn Chiến lược Phát triển kinh doanh (Corporate Strategy), Tư vấn Định vị Thương hiệu (Brand Positioning Strategy), Tư vấn Tài chính (Finance Strategy), Tư vấn Chuyển đổi mô hình Kinh doanh (Business Model Transformation),…

2. Tư vấn Vận Hành (Operations Consulting): là các hoạt động tư vấn setup/thành lập doanh nghiệp bao gồm: Tư vận setup Cafe/Nhà hàng, Tư vận setup Health/Beauty, Tư vận Hotel/Resort,…

3. Tư vấn Chiến lược Nhân sự (HR Consulting): Là hoạt động tư vấn nhằm giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực và phát triển bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp..
Bao gồm các mảng dịch vụ như: Tư vấn Quản trị Nguồn nhân lực, Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3P, Tư vấn Xây dựng OKR – KPI,…

TƯ VẤN VẬN HÀNH (OPERATIONS CONSULTING)

Tư vấn Setup Spa/Nha khoa/Thẩm mý

Tư vấn Setup Cafe/Nhà hàng

Tư vấn Setup Hotel/Resort

Tư vấn Setup Studio

Tư vấn Setup D/N bán lẻ

Tư vấn Setup Bất động sản

Tư vấn Setup Trung tâm Giáo dục

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Tư vấn ứng dụng Công nghệ vào xây dựng và phát triển doanh nghiệp từ vận hành đến Sale & Marketing