TƯ VẤN QUẢN TRỊ

consulting

Management Consulting – Tư vấn Quản trị (MC) là dịch vụ giúp tư vấn và định hướng cho các doanh nghiệp cải thiện năng suất, xử lý những vấn đề liên quan đến hiệu suất vận hành. Mục đích của tư vấn quản trị là giúp các nhà quản trị cấp cao của khách hàng hiểu và đối mặt với các thách thức về mặt chiến lược khi điều hành công ty hay tổ chức.

MC bao gồm nhiều mảng như Tư vấn Chiến lược (Strategy Consulting), Tư vấn Vận Hành (Operations Consulting), Tư vấn Chiến lược Nhân sự (HR Consulting).

1. Tư vấn Chiến lược (Strategy Consulting): đây là mảng lớn nhất và cũng là mảng chiếm vai trò quan trọng nhất trong Tư vấn Quản trị.
Tư vấn Chiến lược là hoạt động nghiên cứu, phân tích số liệu nhằm đưa ra các chiến lược để phát triển và cải tổ doanh nghiệp. Bao gồm các mảng như: Tư vấn Chiến lược Phát triển kinh doanh (Corporate Strategy), Tư vấn Định vị Thương hiệu (Brand Positioning Strategy), Tư vấn Tài chính (Finance Strategy), Tư vấn Chuyển đổi mô hình Kinh doanh (Business Model Transformation),…

2. Tư vấn Vận Hành (Operations Consulting): là các hoạt động tư vấn setup/thành lập doanh nghiệp bao gồm: Tư vận setup Cafe/Nhà hàng, Tư vận setup Health/Beauty, Tư vận Hotel/Resort,…

3. Tư vấn Chiến lược Nhân sự (HR Consulting): Là hoạt động tư vấn nhằm giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực và phát triển bộ máy nhân sự cho doanh nghiệp..
Bao gồm các mảng dịch vụ như: Tư vấn Quản trị Nguồn nhân lực, Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3P, Tư vấn Xây dựng OKR – KPI,…

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC (STRATEGY CONSULTING)

Tư vấn Chiến lược phát triển kinh doanh

Tư vấn Định vị Thương hiệu

Tư vấn Cấu trúc Tài chính

Tư vấn Chiến lược Marketing

Tư vấn Phát triển Kênh phân phối

Tư vấn Thâm nhập thị trường

Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Tư vấn ứng dụng Công nghệ vào xây dựng và phát triển doanh nghiệp từ vận hành đến Sale & Marketing